Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

HASTANE AMAÇLARI

HASTANE HEDEFLERİ

EYLEM PLANI

1.6 AY ANALİZ

2.6 AY ANALİZ

 

 

 

AMAÇ: Sağlık hizmetlerindekaliteyi arttırmak ve modern çağın gereklerine uygun, disiplinli bir sağlık hizmeti vermek

 

 

·Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak ve aylık yapılan hasta memnuniyet anketlerinde memnuniyet oranı katsayılarını % 85 ve üzerinde tutmak,

·Yıllık yapılan çalışan memnuniyet anketleri memnuniyet oranı katsayılarını % 75’in üzerinde tutmak,

·Yeni başlayan çalışanların tanıtım kartlarının en geç 1 ay içerisinde %100 oranında tamamlanmasını sağlamak,

 

Kurumsal Eylem Planı 1

Hastanemizde bahçe düzenlemeleri, ağaç dikimi, oturma bank sayılarının arttırılması, personel otoparkının genişletilmesi, yeni hizmet binasının tamamlanması gibi düzenlemelerin yapılması

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Hasta sayımızın artması sebebi ile hastalar için ayrılmış otopark alanının genişletilmesi

 

Kurumsal Eylem Planı 3

Hasta ve yakınlarının internet web adresi üzerinden ve hastanemizin muhtelif yerlerinde bulunan dilek ve öneri kutularından yapmış olduğu bildirimler değerlendirilerek bunlara ilişkin düzenleyici ve önleyici faaliyetlerde bulunulması.

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Hasta memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunulması.

 

Kurumsal Eylem Planı 5

Çalışan memnuniyet anketleri sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunulması.

Kurumsal Eylem Planı 6

Hastanemizde çalışan memnuniyetinin üst düzeyde tutulması adına Personelin boş vakitlerinde ve öğle aralarında dinlenebileceği alanlar oluşturmak, Teşvik edici ödüllendirme mekanizmasının işlevselliğinin sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 7

Uzman doktor sayısını PDC’ ye göre %90 oranında sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 8

Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması (piknikler, yemekli ve kahvaltılı toplantılar, aylık moral toplantıları, uyum eğitimleri, kalite değerlendirmelerinde tam puan alan bölümlerin ödüllendirilmesi)

 

·Hasta düşme oranını 6 aylık % 1 ve altında tutmak,

·Kesici-Delici alet yaralanması oranını 3 aylık % 1,6 ve altında tutmak,

·Acil servisten sevk oranını (3 aylık) %1 ve altında tutmak,

·Acil servis çalışanlarının %100 üne CPR eğitimi vermek,

·İlaç hatalarını (3 aylık) %1 ve altında tutmak,

·İSG mevzuatı kapsamında çalışanların sağlığını korumak

·Çalışanların el hijyeni uyum oranlarını (3 aylık) %90 ve üzerinde tutmak,

·Acil serviste müşahede odasında kalış süresi 12 saati geçmemesini sağlamak,

·Acil servise 24 saat içinde yeniden başvuru oranını (3 aylık) %3 ve altında tutmak,

·Konsültan hekimin acil servise başvuru süresini mesai içinde 30 dakikadan, mesai dışında da 60 dakikadan az olmasını sağlamak,

 

Kurumsal Eylem Planı 9

Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerinin eksiksiz yapılmasının sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 10

Güvenli çalışma alanları için güncel bölüm risk analizlerinin ve iyileştirme faaliyetlerinin zamanında yapılmasının sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 11

İlaç güvenliği ile ilgili prosedürlere uyulması ve görsel uyarıcıların kullanılmasının sağlanması.

 

 

 

Kurumsal Eylem Planı 12

Düşmelerin önlenmesi için koruyucu önlemlerin alınmasının sağlanması

 

Kurumsal Eylem Planı 13

Cerrahi güvenliğin sağlanması için taraf işaretlemesi ve güvenli cerrahi prosedürünün uygulanması

 

Kurumsal Eylem Planı 14

Enfeksiyonların önlenmesi için gerekli koşulların ve ilgili prosedürlerin işlevselliğinin sağlanması

 

Kurumsal Eylem Planı 15

Hasta güvenliğini tehdit eden unsurları kayıt altına alarak tekrarlanmasını önlemek

·Hastanede yapılan öz değerlendirme sayısını yılda en az 2 kez gerçekleştirmek,

·Kalite dokümanlarından birimlerde kullanılacak formların %100’ünün otomasyon sistemi üzerinden yayınlanmasını sağlamak,

·DÖF sonuçlandırma oranını (3 aylık) %80 ve üzerinde tutmak,

·Enfeksiyonun önlenmesi ve kontrolü konusunda düzenlenen Hastane Enfeksiyonları, El Hijyeni ve Tıbbi Atıkların Kontrolü eğitimlerine sağlık ve temizlik personellerinin %95’ininin katılımını sağlamak,

·Tüm hastane personeline Krize müdahale ve afet yönetimi, yangın söndürücülerinin kullanımı, Kırmızı kod hakkında eğitim verilerek % 80 üzerinde katılımı sağlamak,

·Çalışanların katılımıyla yılda 1 kez yangın tatbikatı yapılmasını sağlamak,

·Atıkların uygun atık kutularına atılarak güvenli taşınıp depolanmasını sağlamak,

·Hasta Dosyalarının eksiksiz doldurulma oranını (3 aylık) %80 ve üzerinde tutmak,

·Güvenli doğum Kontrol Listesi Kullanım Oranını (3 aylık ) % 100 olmasını sağlamak.

Kurumsal Eylem Planı 16

SKS 6 kapsamında güncel dokümanlarla ve güncel uygulamalarla hizmet verilmesinin sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 17

Eğitimlerin plan dahilinde verilmesi ve eğitim katılım oranlarının maksimum düzeyde sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 18

Hastaya verilen hizmetlerin doğru, tam ve etkili olarak verilmesinin (etkililik), hastalara uygulanan tedavinin etkinliğinin, istenilen tıbbi sonuçların alınabilmesi için ortaya konan yaklaşımın (etkinlik), ve hastaya uygulanan tedavi ve müdahalenin hastanın tıbbi ihtiyaç uygunluğunun (uygunluk) değerlendirilmesinin sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 19

Hizmeti üretmek ve sunmak için kullanılan kaynaklar ile hizmet çıktısının uygunluğu ve kalitesi arasında uyum ve orantısal ilişkisinin sağlanması (verimlilik)

 

 

AMAÇ: Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek

 

·Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle daha uygun alanlara taşınmasını sağlamak.

·Arşivde depolama alanı yetersizliği mevcut olduğundan Konya İl Sağlık Müdürlüğü destek hizmetleri başkanlığının kontrolünde yeni bir arşiv alanı oluşturmak.

·Çamaşırhanede kirli giriş temiz çıkış düzeninin daha kolay uygulanabilmesi açısından yıkama, kurutma ve ütüleme cihazlarının uygun alana yerleştirilmesini sağlamak.

·Gebe okulunun hizmet kalitesini artırmak için modernizasyonunu sağlamak.

Kurumsal Eylem Planı 1

Hastanemiz binasında gerekli görülen tamir ve tadilatların SKS’ye uygun olarak yapılmasının sağlanması

Kurumsal Eylem Planı 2

Hastanemiz tamir ve tadilat işlemlerini bakanlığın yayınlamış olduğu mevzuatlar ve rehberler çerçevesinde yapılmasının sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 3

Hastanemiz hizmet kalitesine yönelik 2024 yılı Merkezi Alım İhaleleri kapsamında Tıbbi cihaz ve donanım eksikliklerinin tespit edilmesi ve giderilmesi için gerekli planlamaların yapılmasının sağlanması.

 

 

 

 

Kurumsal Eylem Planı 3

·Ek binanın yapılması

·Ana binada boşalan yerlere ek poliklinikler yapılması ve hastaların gündüz odalarının faaliyete geçirilmesi.

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Hastanemiz grubunun C sınıfından B sınıfına yükseltilmesi.

 

AMAÇ: Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek

 

·Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi, mesleki ve uyum eğitimleri vermek ve katılımı %95 in üzerinde tutmak,

·Hastane çalışanlarına yönelik özel gün ve haftalar ile ilgili eğitimler vermek ve katılımı eğitim günü çalışanları arasında %75 in üzerinde tutulmasını sağlamak,

·Sağlık gözetimi tamamlanan personel oranını %90 ve üzerinde tutmak,

·Tüm personellerin eğitimine uygun bölümde çalışılmasını sağlamak,

·Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon kurslarına katılımı arttırmak.

Kurumsal Eylem Planı 1

Personelin görev tanımına ve niteliklerine (sertifika, mezuniyet, deneyim) uygun yerlerde hizmet vermesinin sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 2

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması.

Kurumsal Eylem Planı 3

Personelin iletişim ve yönetsel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi.

 

Kurumsal Eylem Planı 4

Personellerin sertifikasyon programlarına katılımlarının sağlanması ve özendirilmesi.

 

AMAÇ: Hastane işletmeciliğinde verimliliği artırmak.

·SBYS ile ilgili oluşan sorunların kayıt altına alınması ve %75’inin aynı günde çözülmesini sağlamak,

·MHRS ile randevulu hastaların muayeneye giriş saati ve randevu saati farkının yarım saati geçmemesini sağlamak.

 

Kurumsal Eylem Planı 1

Hastanemizde yapılan tüm işlemlerde ilgili mevzuat, yönerge ve yönetmeliklere uygun hareket edilmesinin sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Hastanemizde kullanılan bilgi yönetim sistemleri alt yapısını geliştirmek, sorunlara zamanında müdahale ederek kesintisiz hizmet verilmesinin sağlanması.

AMAÇ: Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak.

·İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak.

·Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Kurumsal Eylem Planı 1

Tıbbi ve teknolojik cihaz, donanım ve malzemelerin temininin sağlanması.

 

Kurumsal Eylem Planı 2

Personellerin kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımına yönelik eğitimlere katılımlarının sağlanması.

 


28 Şubat 2024