Nasıl Gidilir

Nasıl Gidilir?

Sivil Savunma Birimi hastanemiz zemin katında hizmet vermektedir.


Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı hastanemiz çalışanları, hastalar ve refakatçilerin can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, hastanemiz faaliyetlerinin idamesinin sağlanması ve acil bir şekilde tamir ve ıslahların yapılabilmesi için tüm görevli birimlerimizce yürütülmeye çalışılacak olan her türlü silahsız, koruyucu, kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:  

 1.Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek, 
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,
 
3. Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,
 
4. Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,
 
5. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,
 
6. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,
 
7. Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek
8.  Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
9. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
10.Bakanlar Kurulunca; 19.12.2007 tarih ve 2007/12937 sayı ile  kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”  hükümleri çerçevesinde, işyerinde gerekli yangın önleyici tedbirleri almak, aldırtmak, malzemelerini temin etmek, yangına ilk müdahale için kat görevlileri tespit ve teşkil etmek, görev verilen personelin eğitimlerini yaptırmak. 
11. Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, 
12. Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
13. Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile, kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek veya verdirmek, 
14. Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak, 
15. Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

16. Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,
 17. Koruyucu Güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,  üst amir adına hizmetin takip ve denetimini yapmak, 
18. İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.